สำนักงานสถิติจังหวัดเเพร่ ทีมงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

By

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวังสะพานขาว ชั้น 18B อาคารกระทรวง พม. ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานด้านสังคมสูงวัย ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อรับฟังสถานการณ์ด้านสังคมสูงวัยของประเทศไทย รวมถึงร่วมหารือแลกเปลี่ยนการวิจัยด้านการพัฒนาสังคมสูงวัยของกองทุนส่งเสริม ววน. สภาคณาจารย์สภาพนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจศูนย์ปัญญาทัศน์เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสารศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

“…การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก…” พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙. ในกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มีประโยคที่มักพูดกันเพื่อให้เห็นถึง “ลักษณะเฉพาะตัวของปัญหานี้” ได้เป็นอย่างดี ประโยคนั้นกล่าวไว้ว่า … “วราวุธ” ตั้ง “7 เซียน” นั่งคณะที่ปรึกษา ช่วยงาน เร่งรัด ขับเคลื่อน นโยบายพม.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

By

Related Post