สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ปัจจุบันมีหนังสือ และวารสาร และเปิดบริการการค้นคว้าแก่บุคคลทั่วไป

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม

eight มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 จากโรงเรียนเทศบาล three จำนวน 166 คน ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี… 17 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน fifty two คน ในโครงการรักชาติ รักท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จังหวัดบุรีรัมย์… 18 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวจากประเทศอิตาลี จำนวน 3 คน… ความเป็นมา หน่วย บพท.สารจากผู้อำนวยการวิสัยทัศน์และพันธกิจโครงสร้างองค์กรผู้บริหาร หน่วย บพท. พงษ วิเศษสังข. ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม

ขณะที่ ‘จรัญ  มโนเพชร’ โฟลค์ซองคำเมือง  นำมาแต่งและขับร้องเพลง ‘มิดะ’ ในช่วง 30 ปีก่อนจนโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง  มีเนื้อเพลงท่อนสุดท้ายว่า.. ไม่พร้อมเปย์! ค่าครองชีพพุ่งก่อนไม่รอค่าแรง (ไม่)ดีเดย์ 1 มี.ค. อดีตสะท้อนปัจจุบัน…และอย่าให้ “ปัจจุบัน” สร้างปัญหาสะสมเรื้อรังยาวไปถึง “อนาคต”.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม

สอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจัย ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สอวช. จัดทำมาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) รองรับการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายการเปลี่ยนลักษณะการท่องเที่ยวที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยมุ่งไปสู่การท่องเที่ยว 3 แบบ คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวร่วมกับการรักษา หรือ เมดิคัลทัวริซึ่ม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/อาหาร โดยมีมาตรการด้าน อววน. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “Digital Government Awards 2023” ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม

ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 25 พฤษภาคม 2554. การดา ร่วมพุ่ม. สื่อมวลชนกับการรายงานข่าวสิทธิเด็ก.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต. 15 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ขอขอบคุณอาจารย์ดร.ดุสิต และกราบนมัสการ พระคุณเจ้า พระอาจารย์ประเทือง ปะโมทิโต สาธุ ค่ะ… พัชราภา  เอื้อมอมรวณิช. สื่อมวลชนเสรีภาพและความรับผิดชอบ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์.11(4). อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2566 (IMD World Competitivene… บทความนี้เป็นฉบับแปลภาษาไทยของต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งได้รับการดัดแปลงเล็กน้อยจากบทความที่ออกเผยแพร่ครั้งแรกที่บางกอกโพสต์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566.

By

Related Post