สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ปัจจุบันมีหนังสือ และวารสาร และเปิดบริการการค้นคว้าแก่บุคคลทั่วไป

eight มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 จากโรงเรียนเทศบาล three จำนวน 166 คน ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี… 17 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน fifty two คน ในโครงการรักชาติ รักท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จังหวัดบุรีรัมย์……