สำนักงานสถิติจังหวัดเเพร่ ทีมงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวังสะพานขาว ชั้น 18B อาคารกระทรวง พม. ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานด้านสังคมสูงวัย ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อรับฟังสถานการณ์ด้านสังคมสูงวัยของประเทศไทย รวมถึงร่วมหารือแลกเปลี่ยนการวิจัยด้านการพัฒนาสังคมสูงวัยของกองทุนส่งเสริม…